Buddhist Study          home     ปัญหาถาม-ตอบ     หนังสือธรรมะ      พระไตรปิฏก   

มิลินทปัญหา          ความเป็นมาของมิลินทปัญหา


สารบัญ

กรุณาคลิกที่คำถามเพื่ออ่านคำตอบ

  1. ผู้ใดเจริญเติบโตขึ้น   เขาเป็นคนเดียวกัน หรือเป็นคนละคน ?
  2. ผู้ใดไม่ปฏิสนธิอีก   เขารู้ตัวเขาหรือไม่ว่าจะไม่ปฏิสนธิอีก ?
  3. ผู้ใดไม่ปฏิสนธิอีกแล้ว   เขาจะเสวยทุกขเวทนาบ้างหรือไม่ ?
  4. กรรมที่เป็นกุศล หรือ อกุศล ก็ตามที่บุคคลทำแล้ว   กรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหน ?
  5. บรรพชิตไม่รักร่างกายทำไมจึงทะนุถนอมรักษา ?
  6. พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นอะไรหมดทุกอย่าง   เหตุไฉนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายโดยลำดับ ?
  7. คนที่มีราคะกับคนที่ไม่มีราคะต่างกันอย่างไร ?
  8. สังสาระคืออะไร ?

ผู้ใดเจริญเติบโตขึ้น   เขาเป็นคนเดียวกัน หรือเป็นคนละคน ?

จะเป็นคนเดียวกันก็มิใช่   จะเป็นคนละคนก็ไม่ใช่   เปรียบเหมือนบุคคลตามประทีปไว้ตลอดคืนยันรุ่ง   เปลวไฟจะลุกโพลงอยู่ตลอดราตรี    เปลวไฟนั้นจะว่าเป็นดวงเดียวเท่านั้นลุกโพลงก็ไม่ใช่   จะว่าดวงอื่นโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่    เปลวเก่าดับไป   เปลวใหม่เกิดขึ้น สืบต่อแทนกันไม่ขาดสาย    อาศัยสันตติ คือ ความสืบต่อ จึงดูเหมือนดวงเดียวปรากฏอยู่ฉันใด   ความสืบต่อแห่งภาวธรรมก็ฉันนั้น    สภาวธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้น   สภาวธรรมอันหนึ่งดับไป   แต่อาศัยความสืบต่อ  
อนึ่ง   เปรียบเหมือนนํ้านมที่รีดแล้ว   ต่อมาเปลี่ยนเป็นนมส้ม   แปรจากนมส้มเป็นเนยข้น   แปรจากเนยข้นเป็นเปรียง    จะว่าอันเดียวก็ไม่ใช่   คนละอันก็ไม่ใช่

Back to Top

ผู้ใดไม่ปฏิสนธิอีก   เขารู้ตัวเขาหรือไม่ว่าจะไม่ปฏิสนธิอีก ?

รู้ได้   เปรียบเหมือนชาวนาที่ขนข้าวไว้เต็มฉางแล้ว   ต่อมามิได้ทำนา    บริโภคข้าว เปลืองไปทุกวันๆ   จำหน่ายเสียบ้าง   ใช้ไปในทางที่ประสงค์บ้าง    เขาย่อมรู้ด้วยตนเองว่า ฉางข้าวของเขาจักไม่เต็มขึ้นอีก    เพราะเหตุปัจจัยอันจะทำให้ฉางข้าวเต็มไม่มีอีกแล้ว ฉันใด   สิ่งใดเป็นเหตุปัจจัยแห่งการถือปฏิสนธิ    เพราะความสิ้นไปแห่งปัจจัยนั่นแหละ   เขาจึงรู้ได้ว่า   เขาจะไม่ถือปฏิสนธิอีก

Back to Top

ผู้ใดไม่ปฏิสนธิอีกแล้ว   เขาจะเสวยทุกขเวทนาบ้างหรือไม่ ?

เสวยบ้าง  ไม่เสวยบ้าง คือ เสวยเวทนาที่มีกายเป็นสมุฏฐาน   ไม่เสวยเวทนาที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน (คือไม่มีความทุกข์ทางใจ)    สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า   "พระอรหันต์เสวยแต่เวทนาที่มีกายเป็นสมุฏฐานอย่างเดียว   ไม่เสวยเวทนาที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน"

Back to Top

กรรมที่เป็นกุศล หรือ อกุศล ก็ตามที่บุคคลทำแล้ว   กรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหน ?

ติดตามผู้ทำอยู่ เหมือนเงาตามตัว   แต่ไม่อาจชี้ได้ว่าอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่นั่น   เปรียบเหมือนต้นไม้ที่ยังไม่ออกดอก ออกผล   จะชี้ได้หรือไม่ว่าอยู่ที่นั่นที่นี่

Back to Top

บรรพชิตไม่รักร่างกายทำไมจึงทะนุถนอมรักษา ?

แผลไม่เป็นที่รักของพระองค์เหตุใดจึงต้องรักษามันเล่า    บรรพชิตทั้งหลายบำรุงร่างกายเหมือนรักษาแผล     สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า   "กายนี้มีทวาร 9 เป็นแผลใหญ่   อันหนังสดปกปิดไว้   คายของโสโครกออกโดยรอบ   ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น"

Back to Top

พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นอะไรหมดทุกอย่าง   เหตุไฉนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายโดยลำดับ ?

เปรียบเสมือนหมอที่รู้จักยาทุกอย่าง   แต่จะให้ยาแก่คนไข้เมื่อถึงกาลเวลาอันสมควรเท่านั้น

Back to Top

คนที่มีราคะกับคนที่ไม่มีราคะต่างกันอย่างไร ?

คนมีราคะหมกมุ่น   คนไม่มีราคะไม่หมกมุ่น    ผู้หนึ่งมีความต้องการ   อีกผู้หนึ่งไม่มีความต้องการ    คนมีราคะเมื่อบริโภคอาหาร   รู้สึกรสอร่อย และมีความกำหนัดในรสอร่อย    ส่วนผู้ปราศจากราคะ   รู้สึกแต่รส แต่ไม่รู้สึกกำหนัดในรส

Back to Top

สังสาระคืออะไร ?

บุคคลเกิดในที่นี้   ตายในที่นี้บ้าง   เกิดในที่นี้ตายในที่อื่นบ้าง   ความเกิดๆตายๆนี่แหละเรียกว่าสังสาระ    เปรียบเหมือนคนๆหนึ่งบริโภคมะม่วงสุก   แล้วเพาะเมล็ดไว้   หน่อแตกจากเมล็ดนั้นเป็นมะม่วงต้นใหญ่ มีลูกแล้วบริโภคและเพาะเมล็ดไว้อีก    วนเวียนอยู่อย่างนี้    เบื้องต้นและเบื้องปลายของมะม่วงนั้นไม่ปรากฏ   นี่แหละคือสังสาระ

Back to Top

 

home      ปัญหาถาม-ตอบ         หนังสือธรรมะ         พระไตรปิฎก

      17/01/01          

Click Here!