BuddhistStudy            
    For clearer understanding of buddhism                                www. buddhiststudy.tripod.com

Site Sections :


ถาม-ตอบจากหนังสือ

อ่านหนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ

คำถาม-ตอบ

พระไตรปิฎก

รายการวิทยุ

 

 

 Buddhist Web

กรมศาสนา
ฟังพระธรรม
พระมหาชนก
ห้องสมุดธรรมะ
Dhamma Study
ห้องสมุดพระธรรมปิฎก
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่ฯ


  P o l i t i c s : 

Politics Thailand
Meechai Thailand  N e w s : 

ผู้จัดการ
เครือมติชน
กรุงเทพธุรกิจ
Bangkok Post
พยากรณ์อากาศ       S e a r c h   E n g i n e :  

Yahoo
Google
SiamGuru
ค้นพระไตรปิฎก
ฐานข้อมูลธรรมรักษา


          
    Interests: 


พระราชประวัติรัชกาลที่ 9
Domain White Pages
Chattinomax
Today Load
Clickdown
Movieseer

 

 

 

 

 

 

 

 For Newer Version of this Website, Please Click Below :   
 สำหรับแบบอัฟเดทใหม่ล่าสุด กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้ครับ : 

 
http://www.thai.net/buddhiststudy                      


W   e  l  c  o  m  e    T  o     B  u  d  d  h  i  s  t     S  t  u  d  y  !

The main purpose of this website is to develop clearer understanding of Buddhism for Buddhists and those who want to learn about Buddhism by studying Buddha's Teachings or Dhamma from Theravada Tipitaka which is the earliest form of Buddha's Teachings available and the most complete.

Read Dhamma book online:
"Understanding Reality"
by Nina Van Gorkom

See Beautiful Buddhist Art Paintings by Chalermchai Kosipipat

You can also reach this site by the following URLs:
 www.thai.net/buddhiststudy    


U p d a t e :

เชิญเลือกอ่านพระไตรปิฎก ได้ที่ link ค้นพระไตรปิฎก
ที่เราได้เพิ่มไว้ในส่วนของ Search Engines ทางด้านซ้าย"สมถภาวนา ไม่ใช่การทำสมาธิ  สมาธิเป็นสภาพธรรมที่ตั้งมั่นในอารมณ์   ซึ่งได้แก่เอกัคคตาเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวง เมื่อจิตฝักใฝ่มีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานๆ ลักษณะของเอกัคคตาเจตสิกก็ปรากฏเป็นสมาธิ คือ ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียว
เอกัคคตาเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิตเป็น มิจฉาสมาธิ
เอกัคคตาเจตสิกที่เกิดกับกุศลจิตเป็น สัมมาสมาธิ

การทำสมาธิให้จิตจดจ่อที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานๆนั้น   เมื่อไม่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นมิจฉาสมาธิ   เพราะขณะนั้นเป็นความพอใจที่จะให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ที่อารมณ์เดียว เมื่อปราศจากปัญญาก็ไม่สามารถรู้ความต่างกันของโลภมูลจิตและกุศลจิต   เพราะโลภมูลจิตและกามาวจรกุศลจิตมีเวทนาประเภทเดียวกันเกิดร่วมด้วย......" อ่านต่อ


การรับประทานอาหารมังสวิรัติ และการกินเจนั้นจำเป็นแค่ไหน.....?


สำหรับท่านที่สนใจเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ว่ามีผลต่อพุทธศาสนาอย่างไร   เชิญอ่าน บทสนทนาระหว่างพระธรรมปิฎกกับคณะกรรมการบริหาร สนง.ปฏิรูปการศึกษา ที่ได้ลงใน เนชั่นสุดสัปดาห์ ได้เลยครับ


เชิญอ่าน "หลักในการดูคน" จากพระไตรปิฎก ครับ


ขอเชิญชวนทุกท่านฟัง การบรรยายธรรม ทางวิทยได้ตามสถานี   วันและเวลา ต่อไปนี้ครับ


ขอเชิญ ฟังการบรรยายและการสนทนาธรรม   ในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ   เช่น  ปฏิจจสมุปบาท  กรรม   พระธรรมในชีวิตประจำวัน   สมถภาวนา  บารมี 10  และ การปฏิบัติธรรม  เป็นต้น  โดย   อ. สุจินต์  บริหารวนเขตต์   ได้ที่  Web Links:
ฟังพระธรรม โดยใช้โปรแกรม RealPlayer ครับ

 


ข อ ต้ อ น รั บ สู่   B   u  d  d  h  i  s  t    S  t   u  d  y

จุดประสงค์หลักของเว็บนี้ก็คือ   ต้องการให้ผู้ที่สนใจพุทธศาสนา   ได้มีความรู้  ความเข้าใจ   ที่ถูกต้องแม่นยำ   ไม่คลาดเคลื่อน เพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานในการศึกษาธรรมะต่อไป

ในการที่จะบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว   เราจำเป็นที่จต้องเข้าใจหลักการ   และข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับพุทธศาสนาเสียก่อน   ซึ่งสามารถดูได้จากส่วน ปัญหาถาม-ตอบ

หลังจากเข้าใจหลักการแล้วจึงสามารถเริ่มศึกษาธรรมะได้โดยไม่ต้องหลงทาง   เสียเวลาอีกต่อไป

มีหนังสือหลายเล่มที่ทางเราอยากแนะนำให้อ่าน   ซึ่งสามารถดูได้จากส่วน  หนังสือธรรมะ   โดยได้แสดงข้อความบางตอนจากหนังสือไว้ให้ดูด้วย

ในส่วนของ พระไตรปิฎก เราได้คัดลอกข้อความบางตอนมาแสดงไว้   ให้อ่านผ่านตาบ้าง   จะได้รู้สึกคุ้นเคย และเกิดฉันทะในการที่จะศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

ต้องขอเน้นตรงนี้หน่อยว่า  พระไตรปิฎก   คือหลักฐานที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า   ที่เหลืออยู่ในวันนี้ให้เราใช้ศึกษาอ้างอิง

 

หวังว่าท่านคงได้รับประโยชน์จากการเยี่ยมชมตามสมควร

 ข  อ  บ   คุ  ณ  ทุ  ก  ท่  า  น   ที่  ม  า  เ  ยี่  ย  ม   ช  ม

 

 HH01515A.gif (970 bytes) H i - l i g h t :  

เชิญอ่านบทความที่ไม่ควรพลาด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนเริ่มการปฎิบัติธรรม
สมถภาวนา  

 ปัญหาน่าสน  

การรับประทานอาหารมังสวิรัติ และการกินเจนั้นจำเป็นแค่ไหน.....?

การเจริญสติปัฏฐานจะต้องมีศีล   สมาธิ  ปัญญา   สมาธิอันนี้จะหมายความว่าอย่างไร?

จะพิจารณาอย่างไรว่าพระรูปไหนเป็นพระอรหันต์?


PE03257A.gif (4096 bytes) D h a m m a   
      B  o  o  k  s    
      O n l i n e  :   

1. "พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน"
2. "เจ้ากรรมนายเวร"
3. "เหตุใดผมจึงศึกษาธรรมะ แนะแนวทางเจริญวิปัสสนา"
4. "กรรม.....คำตอบของชีวิต
5. "ธรรมจาริกในศรีลังกา"


  S p e c i a l :   

b001fResize.JPG (5846 bytes) 
โดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ภาพวาดโดยคุณเฉลิมชัย
เชิญชมภาพวาดที่สวยงาม โดยคุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

มิลินทปัญหา
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในช่วง พ.ศ. 392   ทางตอนเหนือของแม่นํ้าคงคา   ระหว่างพระเจ้ามิลินท์ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก   เป็นผู้ตั้งปัญหาธรรมะที่ยากจะตอบได้ และมีพระนาคเสนผู้รอบรู้ในสภาวะธรรมเป็นผู้เฉลยปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติรอบตัวมาเปรียบเทียบให้ฟังได้อย่างแจ่มแจ้ง

ทรรศนะของพระพุทธศาสนาต่อสตรีและการบวชภิกษุณี
เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ พระธรรมปิฎก ในเรื่องนี้ได้

การปฏิรูปการศึกษา
สำหรับท่านที่สนใจเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ว่ามีผลต่อพุทธศาสนาอย่างไร
เชิญอ่าน
บทสนทนาระหว่างพระธรรมปิฎกกับคณะกรรมการบริหาร สนง.ปฏิรูปการศึกษา ที่ได้ลงใน เนชั่นสุดสัปดาห์ ได้เลยครับ

  Buddhist Study 
  เป็นเว็บส่วนบุคคลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิหรือองค์กรใดทั้งสิ้น 

   Since September 2000    

Nedstat Basic - Free web site statistics   
FastCounter by bCentral